REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sklep.sattel.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest: SATTEL Systemy Informatyczne Toruń ul. Szczęśliwa 62 B , NIP: 8791576219  email: sklep@sattel.pl

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Wystawiamy Faktury VAT jedynie na podmioty zarejestrowane na terytorium Polski.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru (wykonania usługi) jest zapłata za towar i przesyłkę lub za usługę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności - Klient ma na to 14 dni roboczych.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

5. Koszty przesyłki towaru ponosi Klient.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  • dostarczania prasy;
  • usług w zakresie gier hazardowych.

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Sprzedaż skryptów i stron internetowych

Skrypty, strony internetowe oraz usługi związane z ich instalacją i konfiguracją podlegają odmiennym zasadom:

1. Posiadanie

Zakup produktu nie oznacza przeniesienia praw autorskich na osobę, która go zakupiła. Prawa autorskie pozostają bez zmian nawet po modyfikacji produktu (dokonanej przez autora skryptu lub przez nabywcę). Autor skryptu zastrzega sobie prawo wprowadzania takich samych modyfikacji w ogólnie dostępnej wersji skryptu. Wszystkie produkty są własnością sklep.sattel.pl lub posiadają wymagane licencje do odsprzedaży i rozpowszechniania. Nasze produkty są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. Posiadanie jednego zakupionego skryptu upoważnia kupującego do instalacji na pojedynczej domenie chyba że licencja danego produktu stanowi inaczej. Po zakupie nabywca zobowiązany jest przekazać nazwę domeny na której skrypt zostanie zainstalowany, aby móc wystawić licencje (licencje są przesyłane drogą elektroniczną). Kupując kopie skryptu klient przyjmuje do wiadomości że skrypt w takiej samej formie może być już wykorzystywany na wielu innych domenach

2. Modyfikacje

Jesteś upoważniony do wykonania wszelkich niezbędnych modyfikacji naszych produktów w celu dopasowania ich do własnych potrzeb. Jednak zabronione jest rozpowszechnianie zmodyfikowanych plików. Zabronione jest usuwanie lub ukrywanie stopki i linków do autora skryptu. Koszt ich usunięcia ze skryptu przez naszą firmę wynosi 123 zł brutto. Wszelkie modyfikacje dokonywane przez nas są odpłatne.

3. Nieautoryzowane używanie produktu

Nie możesz umieszczać żadnego z naszych produktów, zmodyfikowanych lub nie, na jakichkolwiek nośnikach, na stronach internetowych w celu redystrybucji lub odsprzedaży. Wykrycie duplikatu skryptu na innej domenie skutkować będzie zablokowaniem licencji z powodu niedotrzymania warunków regulaminu.

4. Zwrot pieniędzy

Z uwagi na charakter sprzedawanych przedmiotów (produkty cyfrowe) nie zwracamy środków po zapłacie za produkt. Prosimy o zrozumienie i akceptację tych postanowień przed rozpoczęciem zakupów. Zobacz DzU z 2014 r., poz. 827 art. 38, punkt 13

Natomiast jeśli zakupiony produkt jest uszkodzony, spróbuj ponownie pobrać plik. Jeśli pobrany skrypt nadal nie działa poprawnie i Twój serwer spełnia wszystkie wymagania, pieniądze zostaną Ci zwrócone.

5. Wsparcie

Pomagamy w instalacji skryptów oraz stron www na serwerach naszych klientów. Darmowa instalacja skryptu jest wliczona w cenę pod warunkiem przesłania poprawnych danych do konta FTP i bazy danych MySQL w ciągu 48 godzin od zakupu skryptu. Dalsza pomoc techniczna nie jest wliczona w cenę skryptu.

Skrypty są dostępne do pobrania przez 7 dni od daty zakupu, po tym okresie link jest dezaktywowany.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

Ostatnia modyfikacja regulaminu: 27.07.2018